Oğuz kağan dastanının xülasəsi qısa

2038

Nurməhəmməd Əndəlibin ^Baba Rövşən Dastanı və Onun İdeya

KİŞVƏRİNİN POETİK DÜNYASI. X ü l a s ə. XV əsr sənətkarı Kişvərinin əsərlərində leksik-morfoloji və sintaktik cəhətdən həm … Xülasə. Dastanların türkmənlər arasında yayılmasında baxşıların böyük dilindən dilimizə keçən «dastan» sözü «Oğuz Kağan», «Manas» və «Koroğlu» Bu ədatın tərkibində aşağıdakı sait səslərin işləndiyini görürük: a, ə, e, ı, i, o, ö, u, ü. Əgər tuva və xakas dillərində həmin ədat yalnız uzun sait səslərlə işlənirsə, türkmən və şor dillərində həm qısa, həm də uzun sait səslərlə, digər türk dillərində isə qısa … Özət: Qaqauzların yazılı ədəbiyyatı türk xalqları arasında gec-19-cu yüzildən formalaşmağa başlamışdır. Azərbaycanda da qaqauzların tanıdılmasına 20-ci … qoyduqları zaman yaddaşından qısa olan hunlar ilk də fə e.ə. “Oğuz namələr həm dastan, həm salnamə ənənəsində türk tayfalarının.

Oğuz kağan dastanının xülasəsi qısa

  1. Akdamar adası seferleri
  2. Kartof salatı refikeri
  3. Subhanallahi və bihamdihi subhanallahil azim ərəb
  4. Səffət surəsi 1-10-cu ayələri ərəbcə
  5. Macrol fiyat
  6. Eset nod açarı

BƏXTİYAR TUNCAY Azərbaycnın ən qədim soy və boylarının hamısı barədə ayrı – ayrı türk şəcərə əfsanəlrində bu və ya digər dərəcədə … Elə B.Ögəl də uyğurca, “Oğuz Kağan” dastanının tərcüməsində, (müasir türk dilinə uyğunlaşdırmasında) “Oğuz Kağan”ı əksər yerdə Oğuz xan kimi, tək-tək halda isə “kağan… Cambridge: Cambridge University Press. Özkul Çobanoğlu. Dastan və ballada: türk və ingilis küçə dastanı ənənələrinin müqayisəli təhlili. Xülasə. Hun türklərinin dastanı hesab edilən "Oğuz Kağan" dastanı islamdan öncə Oğuz davam edir və İran - Turan müharibəsinin qısa xülasəsini özündə yaşadır.

TÜRK DÜNYASI - 5 - Türk dünyasının tarixi ... - yumpu.com

dövrlərin qısa tarixi, mədəni və ədəbi icmalı, habelə hər dövrün görkəmli əsər halında olan ikinci parça da «Oğuz Kağan dastanı»dır. Oğuz Kağan Milletine hizmeti daima ön planda tutardı. Eşsiz bir devlet adamı ve bilge kişiydi. Türk Milletinin ona atfettiği kutsallıktan ötürü onun bir Veli veya Nebi olabileceği tarihe geçmiştir. Onun buyruk ve vazettikleri Töre olmuşTUR.Oğuz Kağanın hayatı boyunca iki öğe çok önemli bir şekilde göze çarpar. Bizə qədər Oğuz kağanı və onun övladlarından bəhs edən iki yazılı dastan (“Oğuz kağan” və “Kitabi-Dədəm Qorqud əla lisani-taifeyi-Oğuzan”), atalar sözləri (“Hazihir-risaləti min kəlimatı oğuznamə əl məşhur biatalar sözü” və “Əmsali-Məhəmmədiyyə”), Oğuz …

Oğuz kağan dastanının xülasəsi qısa

www.gulxani.net

Oğuz kağan dastanının xülasəsi qısa

Türk Milletinin ona atfettiği kutsallıktan ötürü onun bir Veli veya Nebi olabileceği tarihe geçmiştir. Onun buyruk ve vazettikleri Töre olmuşTUR.Oğuz Kağanın hayatı boyunca iki öğe çok önemli bir şekilde göze çarpar. Bizə qədər Oğuz kağanı və onun övladlarından bəhs edən iki yazılı dastan (“Oğuz kağan” və “Kitabi-Dədəm Qorqud əla lisani-taifeyi-Oğuzan”), atalar sözləri (“Hazihir-risaləti min kəlimatı oğuznamə əl məşhur biatalar sözü” və “Əmsali-Məhəmmədiyyə”), Oğuz … Gördü ki bu yerde çok çok ağaç var.

“Oğuz namələr həm dastan, həm salnamə ənənəsində türk tayfalarının. Özət (xülasə) tәnqidçilәrin öhdәsinә buraxaraq şeirin son “bәndi”nin qısa tәhlilinә keçәk: Hun-Oğuz dastanına görә, Oğuz Xaqanın vücudu. Məsələn, “Oğuz Kağan” dastanında baş obrazın üzünün mavi olması, birinci arvadının mavi işıqdan çıxması, türklərin müqəddəs kultu olan qurdun bu rənglə adı çəkilməsi Tanrının müqəddəsliyinin göstəricisidir.

ANARXalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri. Türkiyənin görkəmli ədəbiyyat tarixçisi Əhməd Kabaklı çoxcildliyinin ikinci cildində dahi özbək şairi Əlişir Nəvaiyə də bir fəsil ayırmışdır. Ə.Kabaklı yazır: “Nəvai Türk Bilgə Kağan …

twittirdaeskortiskenderunda
qardaşı oğlu proqram
nyx mağazalar
eskişehir eskart yükləmə
zoboomafoo türkçe izle
tam çap broşürü
bedava iptv 2022